ชื่อเครื่องภาษาไทย : เครื่องล้างความถี่สูง

ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ : Ultrasonic Bath

รุ่น : GT SONIC-D20

ผู้ดูแลเครื่องมือ : นางสาวชญานี ฉิมพาลี

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องล้างท าความสะอาด ความถี่สูงมีประสิทธิภาพในการท าความสะอาดสูงใช้งานได้หลากหลาย
เช่น ในห้องปฏิบัติการ สามารถล้างท าความสะอาด 2 รูปแบบ คือ แบบ Normal power และแบบ Soft
power ตั้งค่าอุณหภูมิที่ 60 – 80 องศาเซลเซียส มีความถี่ (Ultrasonic Frequency) 40 KHz มีระบบ
Degas เพื่อขจัดแก๊สออกจากของเหลว มีความจุ (Tank Capacity) 20 ลิตร

ขั้นตอนการใช้งาน : ตามลิ้งคู่มือการใช้งาน