ชื่อเครื่องภาษาไทย : อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ

ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ : Water Bath

รุ่น : WNB 7 -45

ผู้ดูแลเครื่องมือ : นางสาวชญานี ฉิมพาลี

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์
อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิเป็นอุปกรณ์สาหรับควบคุมอุณภูมิของสารละลายให้คงที่ มีประโยชน์อย่าง
มากมายสาหรับงานหลายประเภทที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิของสภาวะการทางาน เช่น ด้านจุลชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหาร โพลิเมอร์ และในห้องปฏิบัติการทั่วไป ผลิตจากโลหะสแตนเลสสตีล (Stainless Steel) ทั้งภายในและภายนอก สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ต้ังแต่ +5 oC เหนืออุณหภูมิห้อง
ถึง 95 oC พร้อมระบบน้าเดือด (plus boiling stage) โดยมีค่า Variation ที่ ±0.1oC และค่า Distribution
ที่ ±0.25oC
ขั้นตอนการใช้งาน : ตามลิ้งคู่มือการใช้งาน