“ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาระดับอุดมศึกษา และ การศึกษารูปแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม มีการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม การบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และ ส่งเสริมการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ โดยทุกด้านมุ่งเน้นการศึกษาและการจัดการทางทะเล เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างยั่งยืน ”