แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ข้อมูลพื้นฐาน

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล
01 โครงสร้าง

o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส่วนงาน

o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่นสำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

สุพัตรา แหวนทอง
02 ข้อมูลผู้บริหาร

o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าส่วนงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของส่วนงาน

o แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน

 
03 อำนาจหน้าที่ o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของส่วนงานตามที่กฎหมายกำหนด  
04 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาส่วนงาน

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของส่วนงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมายตัวชี้วัด เป็นต้น

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564

สุพัตรา แหวนทอง
05 ข้อมูลการติดต่อ

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้

o ที่อยู่ส่วนงาน

o หมายเลขโทรศัพท์

o หมายเลขโทรสาร

o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

o แผนที่ตั้งส่วนงาน

 
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ
ส่วนงาน
กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
– งานการเงิน เจติยา สกุลปั่น
– งานพัสดุ เจติยา ไผ่ทอง
– งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนภัทธ์ เทพเทวิน
– งานบุคคล รพีพร เบือนขุนทด
– งานวิจัยและบริการวิชาการ นภัทร เชื้อบุญมี
– งานวิชาการ ณัฐพงศ์ คำกลม
– งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์
– งานนโยบายและแผน สุพัตรา แหวนทอง

 

การประชาสัมพันธ์

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล
07 ข่าวประชาสัมพันธ์

o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของส่วนงาน

o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564

https://maritime.cmu.ac.th/

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล
08 Q&A o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้
และส่วนงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะ
เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของส่วนงาน

https://www.facebook.com/maritime.cmusk
09 Social Network

o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของส่วนงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น ได้จากเว็บไซต์หลักของส่วนงาน

https://www.facebook.com/maritime.cmusk
https://lin.ee/5ru52wR

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานการดำเนินงาน

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล
10 แผนดำเนินงานประจำปี

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของส่วนงานที่มีระยะ 1 ปี (2564)

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 (ข้อมูลแผนในปี 2565)

สุพัตรา แหวนทอง
11 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี
รอบ 6 เดือน

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2565

o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า การดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น (2565 ไตรมาสแรก)

สุพัตรา แหวนทอง
12 รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

o รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม ปี พ.ศ. 2564 (ปีที่ผ่านมา)

สุพัตรา แหวนทอง

 

การปฏิบัติงาน

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล
13 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของส่วนงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใดสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

คู่มือที่สำหรับดำเนินงานในระบบที่ได้รับมอบหมาย และคู่มือการปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นเอง (ถ้ามี)
– งานการเงิน เจติยา สกุลปั่น
– งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนภัทธ์ เทพเทวิน
– งานพัสดุ เจติยา ไผ่ทอง
– งานบุคคล รพีพร เบือนขุนทด
– งานวิจัยและบริการวิชาการ นภัทร เชื้อบุญมี
– งานวิชาการ ณัฐพงศ์ คำกลม
– งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์
– งานนโยบายและแผน สุพัตรา แหวนทอง

 

การให้บริการ

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล
14 คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับส่วนงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับส่วนงาน

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือสำหรับ
บริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือ
การติดต่ออย่างไร เป็นต้น

คู่มือที่สำหรับดำเนินงานในระบบที่ได้รับมอบหมาย และคู่มือการปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นเอง (ถ้ามี)
– งานการเงิน เจติยา สกุลปั่น
– งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนภัทธ์ เทพเทวิน
– งานพัสดุ เจติยา ไผ่ทอง
– งานบุคคล รพีพร เบือนขุนทด
– งานวิจัยและบริการวิชาการ นภัทร เชื้อบุญมี
– งานวิชาการ ณัฐพงศ์ คำกลม
– งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์
– งานนโยบายและแผน สุพัตรา แหวนทอง
15 ข้อมูลเชิงสถิติ
การให้บริการ

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของส่วนงาน

o เป็นข้อมูลในระยะเวลาปี พ.ศ. 2565 (ไตรมาสแรก)

 
16 รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจ
การให้บริการ
o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของส่วนงาน
o เป็นรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของปี พ.ศ. 2564
https://maritime.cmu.ac.th/
17 E–Service

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับส่วนงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ

o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของส่วนงาน

บริการของวิทยาลัย ฯ ได้มีการดำเนินให้บริการ ผ่านทางลิ้งเว็บไซต์ https://maritime.cmu.ac.th/ ดังนี้
1.บริการวิชาการ
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
https://shorturl.asia/xFWu
ห้องปฎิบัติการเคมี
https://shorturl.asia/VR63o6
ห้องปฏิบัติการแปรรูป
https://shorturl.asia/nqx5v
ห้องปฏิบัติการเครื่องมือชั้นสูง
https://shorturl.asia/ChNOi
แบบฟอร์มต่าง ๆ
https://shorturl.asia/XOJgM
บริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ
https://shorturl.asia/9vA6o
ห้องประชุม
https://shorturl.asia/Kfy4n
ระบบการให้บริการผ่านช่องทางผ่านออนไลน์ เช่น VOC

 

การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล
18 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนงานที่มีระยะ 1 ปี

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณตามแหล่ง
ที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565

สุพัตรา แหวนทอง
เจติยา สกุลปั่น
19 รายงานการกำกับ
ติดตามการใช้จ่ายงบ
ประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี

o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้า
การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น

o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

สุพัตรา แหวนทอง
เจติยา สกุลปั่น
20 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นต้น

o เป็นรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของปี พ.ศ. 2563

สุพัตรา แหวนทอง
เจติยา สกุลปั่น

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ
o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่ส่วนงาน
จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564

เจติยา ไผ่ทอง
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
o แสดงประกาศตามที่ส่วนงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง
เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564

 
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน
o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงาน
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง
วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

o จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด
ให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)

o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

เจติยา ไผ่ทอง
24 รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงาน

o มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

o เป็นรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของปี พ.ศ. 2563

เจติยา ไผ่ทอง
https://shorturl.asia/74DhL

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล
25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในส่วนงานในปี พ.ศ. 2565

o แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์
เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด
ที่กำหนดในนามของส่วนงาน

รพีพร เบือนขุนทด
26 การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564

o แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น
การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของส่วนงาน
การพัฒนาบุคลากรการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรม
และรักษาวินัยของบุคลากรในส่วนงาน เป็นต้น

o เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รพีพร เบือนขุนทด
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับ

ในส่วนงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย

o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

o การพัฒนาบุคลากร

o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

รพีพร เบือนขุนทด

– มาตราการกำหนดตำแหน่ง

(ดูเพิ่มเติม↑ LINK )

– หลักเกณฑ์การบรรจุ/การจ้าง/การย้าย/การตัดโอน/การลาออก(ดูเพิ่มเติม↑ )

– หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ดูเพิ่มเติม↑ )

– หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน(ดูเพิ่มเติม↑)

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

– การเลื่อนเงินเดือน/ขึ้นเงินเดือน/เลื่อนขั้นค่าจ้าง (ดูเพิ่มเติม↑) https://shorturl.asia/8NErd

– เงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน(ดูเพิ่มเติม↑)

 ความก้าวหน้าในสายงาน

– การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ดูเพิ่มเติม↑)

– การกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น(ดูเพิ่มเติม↑)

– รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2564 https://shorturl.asia/PaRKy

28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำปี

o เป็นรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2564

o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลผลการวิเคราะห์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

รพีพร เบือนขุนทด

  • รายงานแผนและผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วิทยาลัย ประจำปี 2564
  • รายงานโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564
  • Happy and Health University มหาวิทยาลัยแห่งความสุข
  • Happy and Health University มหาวิทยาลัยแห่งความสุขผลการสำรวจ Happinometer 2564

 

การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล
29 แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ

o ในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น

รพีพร เบือนขุนทด
– กระบวนการทำงานของระบบ VOC
– ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการร้องเรียน
– คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
30 ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนงานผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของส่วนงาน

รพีพร เบือนขุนทด
31 ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน

o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่นจำนวนเรื่อง
เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)

o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

รพีพร เบือนขุนทด

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล
32 แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของส่วนงานผ่านทางช่องทางออนไลน์.

o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของส่วนงาน

ช่องทางการส่งข้อมูลและแสดงความคิดเห็น
เพจ Facebook วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล https://www.facebook.com/maritime.cmusk
LINE Official Account วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล https://lin.ee/5ru52wR
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงานยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

ข่าวประชุมสัมมนาและกิจกรรม
ด้านหลักสูตร
– คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าพบ นายอาคม ศาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือบริการวิชาการด้านการศึกษา และแนวทางการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพื่อรองรับตลาดแรงงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครในอนาคต
https://shorturl.asia/I81Wh
ข่าวประชุมสัมมนาและกิจกรรม
https://maritime.cmu.ac.th/

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล
34 เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหาร
o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารส่วนงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
o ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของส่วนงาน
 
35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร
o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
o เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับ
การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมส่วนงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
o เป็นการดำนินการในปี พ.ศ. 2564
 

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล
36 การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี
o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของส่วนงาน

o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 – 2565

ชญานี ฉิมพาลี
สกรรจ์ จันทร์มั่งคั่ง
37 การดำเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยง
การทุจริต
o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณี
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของส่วนงาน

o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

ชญานี ฉิมพาลี
สกรรจ์ จันทร์มั่งคั่ง

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของส่วนงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้เจ้าหน้าที่ของส่วนงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

 

 

แผนป้องกันการทุจริต

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล
39 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนา
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนงาน

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรมงบประมาณ
ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

สุพัตรา แหวานทอง
เจติยา สกุลปั่น
40 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตตามข้อ o39

o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

oเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

สุพัตรา แหวานทอง
เจติยา สกุลปั่น
41 รายงานผลการดำเนิน
การป้องกันการทุจริต
ประจำปี
o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น
ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
o ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2564
สุพัตรา แหวานทอง
เจติยา สกุลปั่น

 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในส่วนงาน

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล
42 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน
ส่วนงาน
o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของส่วนงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564

o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
แนวทางการนำผล การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของส่วนงาน เป็นต้น

o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงานให้ดีขึ้น
ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น
การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทาง การกำกับติดตามให้นำ
ไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

รพีพร เบือนขุนทด
ณัฐพงศ์ คำกลม
43 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน
ส่วนงาน

o แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน

o มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน
ในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

รพีพร เบือนขุนทด
ณัฐพงศ์ คำกลม