ต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน ปี 2566

O25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  1. การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 3. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 4. การพัฒนาบุคลากร
  1. CMU Proactive IDP แผนพัฒนารายบุคคล
  2. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. การกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น
 5. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
  1. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  2. เงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน
  3. การเลื่อนเงินเดือน/ขึ้นเงินเดือน/เลื่อนขั้นค่าจ้าง
 6. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  1. รางวัลบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัย
  2. สิทธิและสวัสดิการ : การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์