เครื่องโครมาโทรกราฟฟี

เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท