Centrifuge

ชื่อเครื่องภาษาไทย : เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอนเซลล์แบบควบคุมอุณหภูมิ ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ : Centrifuge ยี่ห้อ / รุ่น / ประเทศ : Labogene / 1248R ผู้ดูแลเครื่องมือ : นายสกรรจ์ จันทร์มั่งคั่ง ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์ : เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงสารแบบตั้งโต๊ะ ใช้กับหลอดขนาด 250 ml ตัวเครื่องสามารถตั้งค่าความเร็วสูงสุดได้ 12000 RPM มีแรงเหวี่ยงศูนย์กลาง 16582 x g สำหรับ Fixed angle rotor และสามารถตั้งค่าความเร็วสูงสุดได้ …

Centrifuge

ชื่อเครื่องภาษาไทย : เครื่องปั่นเหวี่ยง ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ:  Centrifuge ยี่ห้อ / รุ่น / ประเทศ : OHAUS / FC5718F ผู้ดูแลเครื่องมือ : นายสกรรจ์ จันทร์มั่งคั่ง ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์ : เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงสารแบบตั้งโต๊ะ ใช้กับหลอดขนาด 1.5-2 ml ความเร็ว 6,000 rpm สามารถตั้งเวลาได้สูงสุด 99 ชั่วโมง 99 นาที อุณหภูมิตั้งได้ -20-40 องศา ขั้นตอนการใช้งาน : …

UV spectrophotometer

ชื่อเครื่องภาษาไทย : เครื่องยูวี –วิสิเบิล ดับเบิลบีม สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ :  UV spectrophotometer ยี่ห้อ / รุ่น / ประเทศ : JASCO / V-730 / ญี่ปุ่น ผู้ดูแลเครื่องมือ : นายสกรรจ์ จันทร์มั่งคั่ง ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์ :  สำหรับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทั้งทางชีววิทยา เคมี และอาหาร สามารถวัดการดูดกลืนแสง ที่ให้แสงอยู่ในช่วง Ultraviolet และ Visible light ลักษณะการทำงานเป็นแบบระบบ …

Vortex mixer

ชื่อเครื่องภาษาไทย : เครื่องผสมสารละลาย ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ :  Vortex mixer ยี่ห้อ / รุ่น / ประเทศ : IKA ผู้ดูแลเครื่องมือ : นายสกรรจ์ จันทร์มั่งคั่ง ตำแหน่ง :  นักวิทยาศาสตร์ รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์ : สำหรับผสมสารละลาย มีทั้งรูปแบบ Touch mixing และ Continuous mixing ขั้นตอนการใช้งาน : ตามลิงค์ข้อมูลการใช้งาน

Hotplate stirrer

ชื่อเครื่องภาษาไทย : เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ :  Hotplate stirrer ยี่ห้อ / รุ่น / ประเทศ : IKA / C-MAG HS7 ผู้ดูแลเครื่องมือ : นายสกรรจ์ จันทร์มั่งคั่ง ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์ : สำหรับกวนสารละลายด้วยแท่งแม่เหล็ก พร้อมเตาให้ความร้อน ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ มีจอแสดงผลเป็นดิจิตอล มีปุ่มปรับอุณหภูมิและความเร็วรอบแยกกันสามารถกวนสารละลายด้วยแท่งแม่เหล็ก ได้ปริมาตรสูงสุด 10 ลิตร ตั้งอุณหภูมิได้ 50-500 องศา มีระบบความปลอดภัย (Safety circuit) ตั้งค่าให้ตัดไฟเมื่ออุณหภูมิถึง …

Autoclave

ชื่อเครื่องภาษาไทย : หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ :  Autoclave ยี่ห้อ / รุ่น / ประเทศ : ES-315 ผู้ดูแลเครื่องมือ : นายสกรรจ์ จันทร์มั่งคั่ง ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์ : หม้อนึ่งฆ่าเชื้อเป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับนึ่งฆ่าเชื้อ โดยใช้ไอน้ำร้อนและแรงดันสูง ทำให้ของที่ผ่านการนึ่งแล้วอยู่ในสภาพปราศจากเชื้อ จึงใช้เครื่องนี้ในการนึ่งฆ่าเชื้อของเสียทางชีวภาพเพื่อกำจัดและป้องกันการปนเปื้อน และนอกจากจะใช้ป้องกันการปนเปื้อนแล้ว เครื่อง Autoclave ยังสามารถใช้ฆ่าเชื้อตัวอย่างก่อนจะนำมาใช้ในการทดลองได้อีกด้วย ขั้นตอนการใช้งาน :  ตามลิงค์ข้อมูลการใช้งาน

Waterbath shaker

ชื่อเครื่องภาษาไทย : อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ : Waterbath shaker ยี่ห้อ / รุ่น / ประเทศ : Memmert ผู้ดูแลเครื่องมือ : นายสกรรจ์ จันทร์มั่งคั่ง ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์ : อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิเป็นอุปกรณ์สำหรับควบคุมอุณภูมิของสารละลายให้คงที่ มีประโยชน์อย่างมากมายสำหรับงานหลายประเภทที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิของสภาวะการทำงาน เช่น ด้านจุลชีววิทยาเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหาร โพลิเมอร์ และในห้องปฏิบัติการทั่วไป ผลิตจากสแตนเลส สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ต้ังแต่ +5 องศา เหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 95 องศา และสามารถตั้งระบบสั่นได้ เพื่อให้เครื่องทำการเขย่าสารตัวอย่างระหว่างการให้ความร้อน โดยสามารถตั้งค่าความเร็วของการเขย่าในช่วง …

Waterbath

ชื่อเครื่องภาษาไทย : อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ : Waterbath ยี่ห้อ / รุ่น / ประเทศ : Memmert ผู้ดูแลเครื่องมือ : นายสกรรจ์ จันทร์มั่งคั่ง ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์ : อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิเป็นอุปกรณ์สำหรับควบคุมอุณภูมิของสารละลายให้คงที่ มีประโยชน์อย่างมากมายสำหรับงานหลายประเภทที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิของสภาวะการทำงาน เช่น ด้านจุลชีววิทยาเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหาร โพลิเมอร์ และในห้องปฏิบัติการทั่วไป ผลิตจากสแตนเลส สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ต้ังแต่ +5 องศา เหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 95 องศา ขนาดความจุ 22 ลิตร ขั้นตอนการใช้งาน …

Chromatography

ชื่อเครื่องภาษาไทย : ชุดแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยหลักการโครมาโทรกราฟี ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ : Chromatography ยี่ห้อ / รุ่น / ประเทศ : Life science AP ผู้ดูแลเครื่องมือ : นายสกรรจ์ จันทร์มั่งคั่ง ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์ : เป็นอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการในการแยกสารผสม ตัวอย่างสารจะผสมกับตัวทำละลายบนตัวดูดซับ เมื่อสารแต่ละชนิดเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่างกันตามความสามารถในการละลายและความสามารถในการดูดซับของตัวดูดซับ สารจะแยกออกจากกันและปรากฏเป็นสีต่างๆ บนตัวดูดซับและแสดงช่วงสำหรับอ่านค่าบนกราฟ ขั้นตอนการใช้งาน : ตามลิงค์ข้อมูลการใช้งาน

เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท