1. ความหวัง ผลลัพธ์ แนวทางการแก้ปัญหา IUU 
  2. ปลาทูที่ผมรู้จัก   
  3. ปลาจารเม็ด