17 June

Ultrasonic Bath

เครื่องล้างทำความสะอาด ความถี่สูงมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูงใช้งานได้หลากหลาย

17 June

Light microscope

กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงใช้สาหรับศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า